Quy định về xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào? Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện? Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện? Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như thế nào?

Căn cứ Điều 40 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

1. Xác định diện tích các loại đất cần điều chỉnh, bổ sung để đưa vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện:

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

b) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

c) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

d) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại điểm b và điểm c khoản này phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

đ) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng.

2. Các nội dung khác của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 35 của Thông tư này.

2. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện?

Theo Điều 43 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện như sau:

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đối với các năm còn lại được thực hiện theo các bước:

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa.

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

3. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện?

Tại Điều 44 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định như sau:

1. Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu:

a) Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước:

b) Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất;

c) Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định:

đ) Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.

2. Điều tra, khảo sát thực địa:

a) Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa;

b) Điều tra, khảo sát thực địa;

c) Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa,

3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.

4. Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu,

5. Hội thảo thống nhất kết quả điều tra, thông tin, tài liệu thu thập.

6. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện?

Căn cứ Điều 45 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định như sau:

1. Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

2. Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

4. Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế: đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp: đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm trước.

5. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.

6. Đánh giá, nghiệm thu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin