Quy định xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào? Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá mẫu như thế nào? Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá để hủy như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như thế nào?

Tại Tiểu mục 12.3 Mục 12 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá chuyển kho nội bộ như sau:

12.3.1. Xuất chuyển kho nội bộ từ kho chính sang kho chờ hủy trên hệ thống:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

Các loại TĐT bị mối mọt, ẩm mốc, chuột cắn, hư hỏng không tiếp tục sử dụng được và các loại tem không còn giá trị sử dụng được kiểm kê chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự chuyển sang kho chờ hủy.

12.3.2. Xuất chuyển kho nội bộ từ kho của Trụ sở Chi cục Thuế khu vực sang kho của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực.

Bộ phận TTHT Trụ sở Chi cục Thuế khu vực thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn để xuất các loại tem còn giá trị sử dụng từ kho của Trụ sở Chi cục Thuế khu vực sang kho của Bộ phận “một cửa” tại địa bàn không có trụ sở của Chi cục Thuế khu vực.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

2. Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá mẫu như thế nào?

Tại Tiểu mục 12.4 Mục 12 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá mẫu như sau:

- TĐT do Tổng cục Thuế phát hành, Tổng cục Thuế thực hiện cấp mẫu.

- Tem mẫu nhập vào kho có Ký hiệu mẫu tương ứng với từng loại tem in, số thứ tự 00000000.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ văn bản đề nghị cấp TĐT mẫu của đơn vị, công chức được giao xuất tem trình lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định. Căn cứ số liệu TĐT tồn kho trên Hệ thống QLTĐT, công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu CTT24/TEM): Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự; chọn kho cấp mẫu; in 3 liên.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

- Giao TĐT mẫu cho đơn vị theo đúng thông tin tại phiếu xuất.

Trường hợp kho TĐT mẫu không còn hoặc theo yêu cầu của tổ chức, công chức được giao xuất tem lập phiếu xuất trong Hệ thống QLTĐT chuyển từ kho chính sang kho mẫu chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

- Thực hiện đóng dấu “Mẫu” vào số TĐT cấp mẫu trước khi giao cho công chức được giao xuất tem.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT cấp mẫu (mẫu ST14/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

3. Xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá để hủy như thế nào?

Tại Tiểu mục 12.5 Mục 12 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá để hủy như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, chọn kho chờ hủy.

Đối với Cục Thuế trước khi lập phiếu xuất tem, phải căn cứ văn bản chấp thuận hủy TĐT của cơ quan thuế cấp trên.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.