Quy định về xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào? Xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trả cơ quan thuế cấp trên như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như thế nào?

Tại Tiểu mục 12.1 Mục 12 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá cho cơ quan thuế cấp dưới như sau:

12.1.1. Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu nhập của Tổng cục Thuế từ Công ty in (chi tiết theo từng Cục Thuế), công chức được giao xuất TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu xuất tem (mẫu: CTT24/TEM).

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu xuất sai lệch với thực tế số TĐT hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất TĐT để lập phiếu xuất mới thay thế phiếu xuất cũ; không thực hiện xác nhận phiếu xuất sai trên hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

12.1.2. Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ Kế hoạch nhận TĐT đã được Cục Thuế phê duyệt; Giấy giới thiệu kèm Bảng kê các loại TĐT cần lĩnh của Chi cục Thuế, kiểm tra, đối chiếu Bảng kê các loại TĐT cần lĩnh của Chi cục Thuế.

+ Trường hợp Chi cục Thuế không lập kế hoạch nhận TĐT đối với loại tem cần lĩnh, Cục Thuế không cấp tem cho Chi cục Thuế. Đồng thời đề nghị Chi cục Thuế lập kế hoạch nhận tem bổ sung trên cơ sở kế hoạch mua tem của TCCN.

+ Trường hợp Chi cục Thuế đã lập kế hoạch nhận TĐT đối với loại tem cần lĩnh, công chức được giao xuất TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu xuất TĐT (mẫu: CTT24A/TEM).

- Thủ kho thực hiện xác nhận Phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

Trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên phiếu xuất sai lệch với thực tế số TĐT hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất TĐT để lập phiếu xuất mới thay thế cho phiếu xuất cũ; không thực hiện xác nhận phiếu xuất sai trên hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

2. Xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trả cơ quan thuế cấp trên như thế nào?

Tại Tiểu mục 12.2 Mục 12 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 xuất kho tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trả cơ quan thuế cấp trên như sau:

Các trường hợp xuất trả cơ quan thuế cấp trên:

- Xuất trả cơ quan thuế cấp trên để tiếp tục sử dụng.

- Xuất trả cơ quan thuế cấp trên để hủy (đối với xuất trả tem từ Chi cục Thuế về Cục Thuế)

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ số liệu TĐT còn tồn kho trong Hệ thống QLTĐT, công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất TĐT (mẫu CTT24A/TEM): Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn. Xuất nộp cơ quan thuế cấp trên để tiếp tục sử dụng: chọn kho chính; xuất nộp cơ quan thuế cấp trên để hủy: chọn kho TĐT chờ hủy.

- Thủ kho thực hiện xác nhận phiếu xuất TĐT trên Hệ thống QLTĐT.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn TĐT (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Ghi Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.