Quy định về trách nhiệm bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Bộ Y tế như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Bộ Y tế quy định ra sao? Việc xin chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền Bộ trưởng của Bộ Y tế được thực hiện như thế nào? Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ của Bộ Y tế như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trách nhiệm bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Bộ Y tế quy định ra sao?

Tại Điều 29 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về trách nhiệm bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của Bộ Y tế như sau:

1. Người đứng đầu, các thành viên trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được đề xuất để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất, nhận xét, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm đối với nhân sự được đề xuất bổ nhiệm.

4. Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đề xuất nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định bổ nhiệm chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác cán bộ.

6. Viên chức được đề xuất, xem xét bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc kê khai lý lịch, hồ sơ cá nhân, kê khai tài sản, thu nhập của mình, giải trình các nội dung liên quan.

2. Việc xin chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền Bộ trưởng của Bộ Y tế được thực hiện như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 30 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về việc xin chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền Bộ trưởng của Bộ Y tế như sau:

1. Xin chủ trương bổ nhiệm.

a) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ có nhu cầu bổ nhiệm viên chức quản lý trình Ban Cán sự Đảng bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự được dự kiến bổ nhiệm;

b) Ban Cán sự Đảng họp xem xét, có Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm, chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của đơn vị;

c) Nhân sự đã làm việc thường xuyên 12 tháng trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ viện - trường, nếu xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý tại đơn vị sự nghiệp đó thì thực hiện như đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ của Bộ Y tế như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 30 Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ của Bộ Y tế như sau:

2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm người đứng đầu và bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; giám sát việc thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Cán sự Đảng có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo trình tự sau:

a) Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị lần 1.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị, gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy đơn vị và người đứng đầu bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ (sau đây gọi tắt là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ).

Trường hợp Tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp có dưới 3 người thì bổ sung thêm Chủ tịch Công đoàn đơn vị.

- Trình tự thực hiện: căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Kết quả thảo luận và đề xuất được ghi thành biên bản;

b) Bước 2: Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị, Tập thể cấp ủy đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người đứng đầu các khoa/phòng và tương đương thuộc và trực thuộc đơn vị.

Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

- Trình tự thực hiện: Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

- Phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm theo Mẫu phiếu 02 do đơn vị sự nghiệp phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

Kết quả kiểm phiếu ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này;

c) Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị lần 2.

- Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

- Trình tự thực hiện: Tập thể lãnh đạo đơn vị, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm theo Mẫu phiếu 03a hoặc 03b do đơn vị sự nghiệp phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

- Kết quả kiểm phiếu ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này và được lưu trữ trong hồ sơ bổ nhiệm.

- Trường hợp nếu kết quả giới thiệu nhân sự của Tập thể lãnh đạo đơn vị (tại bước 3) khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì đơn vị sự nghiệp báo cáo, giải trình rõ với Ban Cán sự Đảng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo;

d) Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị.

- Thành phần:

+ Đơn vị có dưới 100 viên chức và hợp đồng lao động làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên, thành phần gồm: Tất cả viên chức và hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên tại đơn vị.

+ Đơn vị có từ 100 đến dưới 500 viên chức và hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị; toàn thể cấp ủy đơn vị; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị; trưởng, phó khoa/phòng và tương đương; điều dưỡng trưởng và tương đương, viên chức hạng III trở lên và đảng viên là viên chức.

+ Đơn vị có từ 500 đến dưới 1000 viên chức và hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị; toàn thể cấp ủy đơn vị; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị; trưởng, phó khoa/phòng và tương đương; điều dưỡng trưởng và tương đương; viên chức hạng II trở lên và đảng viên là viên chức hạng III trở lên.

+ Đơn vị có từ 1.000 viên chức và hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên liên tục từ 12 tháng trở lên, thành phần gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị; toàn thể cấp ủy đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị; trưởng, phó khoa/phòng và tương đương; điều dưỡng trưởng và tương đương; viên chức hạng I trở lên và đảng viên là viên chức hạng III trở lên.

Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

- Trình tự thực hiện: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được Tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu tại bước 3 hoặc nhân sự được Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định sau bước 3 bằng phiếu kín.

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự;

+ Thông báo danh sách nhân sự do Tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu ở bước 3 hoặc nhân sự được Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định sau bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác;

+ Nhân sự được giới thiệu trình bày Kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ 5 năm nếu được bổ nhiệm giữ chức vụ và trả lời các ý kiến (nếu có);

+ Nhân sự công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

+ Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm (có thể ký tên hoặc không ký tên);

+ Phiếu lấy ý kiến tín nhiệm theo Mẫu phiếu 04a hoặc 04b do đơn vị sự nghiệp phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị;

+ Kết quả kiểm phiếu ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này;

đ) Bước 5: Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị lần 3.

- Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

- Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị bước 2, bước 3 và bước 4;

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

+ Cấp ủy đơn vị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;

+ Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm; trường hợp có 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định; đồng thời báo cáo đày đủ các ý kiến khác nhau để Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định.

- Phiếu biểu quyết nhân sự bổ nhiệm theo Mẫu phiếu 05a hoặc 05b do đơn vị sự nghiệp phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị.

+ Kết quả kiểm phiếu ghi thành biên bản, được công bố tại hội nghị này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin