Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh khi thuê người khác làm Giám đốc?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm Giám đốc thì có phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nữa không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán lại doanh nghiệp của mình không? Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác điều hành doanh nghiệp khi bị tạm giam không?

Xin chào ban biên tập, tôi hiện đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh X, do công việc khá nhiều nên tôi muốn thuê một người ngoài về làm Giám đốc doanh nghiệp thì tôi có phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nữa không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm Giám đốc thì có phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nữa không?

Căn cứ Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quản lý doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, anh/chị là chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm Giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhưng anh/chị vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán lại doanh nghiệp của mình không?

Theo Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác, việc bán lại phải thuân thủ các quy định trên.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác điều hành doanh nghiệp khi bị tạm giam không?

Tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

5. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân khi bị tạm giam có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để điều hành doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin