Quy định quản lý hợp đồng in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quản lý hợp đồng in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Quản lý giá tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Thông báo phát hành tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quản lý hợp đồng in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Mục 7 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý hợp đồng in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

7.1. Hợp đồng in phải phản ảnh đủ các chỉ tiêu sau: Số, ngày hợp đồng; chi tiết theo từng mẫu, loại, ký hiệu, số lượng TĐT; từ số, đến số và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.

7.2. Tổng cục Thuế giao Vụ TVQT thực hiện:

- Nhập chi tiết số liệu trong hợp đồng in TĐT vào Hệ thống QLTĐT: Ký hiệu mẫu, tên TĐT, ký hiệu, số lượng, từ số, đến số của từng loại TĐT và các chỉ tiêu theo dõi hợp đồng khác.

- Điều chỉnh hợp đồng in: từ loại TĐT này sang loại TĐT khác căn cứ nhu cầu sử dụng của TCCN hoặc do thay đổi chính sách. Việc điều chỉnh hợp đồng in TĐT đảm bảo theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý hợp đồng (mẫu: HĐ01/TEM);

+ Sổ Quản lý ký hiệu và số lượng TĐT đã in (mẫu: HĐ02/TEM);

+ Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng (mẫu: HĐ03/TEM); hỗ trợ NSD theo dõi được số TĐT nhà in đã trả; số TĐT nhà in còn phải trả, chi tiết theo từng loại TĐT.

2. Quản lý giá tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Mục 8 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý giá tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

8.1. Đơn giá vốn

- Tổng giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá trị đặt in của từng loại TĐT phải trả theo hợp đồng in.

- Đơn giá vốn của từng loại TĐT là tổng giá vốn của từng loại TĐT chia cho số lượng của từng loại TĐT.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

Căn cứ hợp đồng in, nhập đơn giá vốn của từng loại TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

8.2. Giá bán TĐT

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Trình Tổng cục xác định giá bán TĐT do Tổng cục Thuế phát hành để áp dụng thống nhất tại cơ quan thuế các cấp.

- Giá bán TĐT do Tổng cục Thuế được xác định như sau:

+ Giá bán TĐT = Giá in + Chi phí phát hành.

Trường hợp trong năm giá đặt in một loại TĐT thay đổi, hợp đồng in TĐT mới phải lập danh mục TĐT mới và ký hiệu TĐT mới.

3. Thông báo phát hành tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Mục 9 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 thông báo phát hành tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Nhập hợp đồng in TĐT vào Hệ thống QLTĐT.

- Hệ thống hỗ trợ lập và in Thông báo phát hành TĐT mẫu 01/TB/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận mẫu 01/TB/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận 01/TB/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận mẫu 01/TB/TEM, công chức được phân công đưa mẫu 01/TB/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

- Công khai các thông tin Thông báo phát hành TĐT lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

Thực hiện niêm yết, công khai Thông báo phát hành TĐT tại nơi bán TĐT.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.