Quy định tổng hợp đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu 02/TEM trên Hệ thống QLTĐT?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tổng hợp đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu 02/TEM trên Hệ thống QLTĐT như thế nào? Quản lý kế hoạch in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước của Tổng cục Thuế như thế nào? Nộp thuế cho hoạt động bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tổng hợp đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu 02/TEM trên Hệ thống QLTĐT như thế nào?

Tại Tiểu mục 5.3 Mục 5 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quy định tổng hợp đăng ký mua/mua bổ sung tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo Mẫu 02/TEM trên Hệ thống QLTĐT như sau:

5.3.1. Căn cứ vào việc tiếp nhận thành công Mẫu 02/TEM, Hệ thống QLTĐT tự động lập Mẫu: KH01/TEM, để quản lý kế hoạch nhận tem của cơ quan thuế theo kế hoạch mua tem của TCCN (chi tiết theo từng loại tem).

5.3.2. Bộ phận TTHT tại Cục Thuế/ Chi cục Thuế thực hiện:

- Tiếp nhận đăng ký kế hoạch mua TĐT của các TCCN chậm nhất là ngày 15/05 của năm liền trước năm kế hoạch theo quy định.

- Công chức được phân công, đối chiếu số tồn đầu kỳ, kiểm tra giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu được phép sản xuất để xác định nhu cầu mua tem của TCCN.

- Lập Tờ trình Lãnh đạo Bộ phận; Lãnh đạo CQT duyệt kế hoạch nhận tem.

- Căn cứ nội dung kết quả Lãnh đạo CQT phê duyệt gửi kế hoạch nhận tem cho cơ quan thuế cấp trên.

+ Chi cục Thuế gửi về Cục Thuế chậm nhất là ngày 20/5 năm liền trước năm kế hoạch theo mẫu KH01/TEM.

+ Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 30/5 năm liền trước năm kế hoạch theo mẫu KH01/TEM (bao gồm nhu cầu sử dụng TĐT của Văn phòng Cục Thuế lập theo mẫu KH01/TEM và tổng hợp của các Chi cục Thuế).

- Trường hợp trong năm có biến động về sản xuất dẫn đến tăng nhu cầu mua tem điện tử, cũng như các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, rượu để tiêu thụ trong nước sau ngày 15 tháng 5 thì Chi cục Thuế tổng hợp gửi về Cục Thuế trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch mua bổ sung tem của TCCN; Cục Thuế tổng hợp nhu cầu mua bổ sung tem của các Chi cục Thuế trực thuộc hoặc của TCCN trực tiếp quản lý gửi về Tổng cục Thuế trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch mua bổ sung tem của Chi cục Thuế/TCCN theo mẫu KH04/TEM.

5.3.3. Tổng cục Thuế (Vụ TVQT):

- Tiếp nhận kế hoạch nhận TĐT của các Cục Thuế gửi về (theo mẫu KH01/TEM).

- Hệ thống QLTĐT tự động tổng hợp Kế hoạch nhận TĐT của các Cục Thuế theo mẫu KH01/TEM.

2. Quản lý kế hoạch in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước của Tổng cục Thuế như thế nào?

Tại Mục 6 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 quản lý kế hoạch in tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước của Tổng cục Thuế như sau:

Vụ TVQT thực hiện:

- Tham mưu về kỹ thuật: Mẫu TĐT, giấy in, kích thước, kỹ thuật in, các biện pháp chống giả, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã in;

- Tham mưu lựa chọn tổ chức/doanh nghiệp in các loại TĐT theo đúng quy định của pháp luật; Dự thảo, trình Lãnh đạo Tổng cục Thuế ký hợp đồng in TĐT.

- In, phát hành các loại TĐT theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Tổng cục thanh lý hợp đồng in TĐT.

- Tham mưu lãnh đạo Tổng cục thanh toán tiền in TĐT theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Nộp thuế cho hoạt động bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Mục 10 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 nộp thuế cho hoạt động bán tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

Trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo, đối chiếu số tiền thu được từ việc bán tem điện tử từ các Cục Thuế chuyển về tài khoản của Vụ TVQT, lập bảng kê thuế GTGT, thuế TNDN, tiền phí phát hành (nếu có) để xác định số thuế phải nộp, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.