Có bắt buộc công ty quản lý quỹ không mua lại chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty quản lý quỹ có bắt buộc phải mua lại chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư không? Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng được quy định như thế nào? Hiểu thế nào là nhà đầu tư chiến lược?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty quản lý quỹ có bắt buộc phải mua lại chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư không?

Tôi có thắc một vấn đề theo quy định mới về lĩnh vực chứng khoán như sau: Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại phần chứng chỉ quỹ mở của mình, thì công ty có bắt buộc phải mua lại không? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời:

Căn cứ Điều 111 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay mặt quỹ mở thực hiện mua lại chứng chỉ quỹ mở từ nhà đầu tư và phát hành thêm chứng chỉ quỹ mở trong phạm vi vốn góp tối đa của quỹ theo tần suất và thời gian cụ thể được quy định trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải thay mặt quỹ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

+ Không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở do nguyên nhân bất khả kháng;

+ Không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại do có quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quỹ;

+ Sự kiện khác do Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán quy định.

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 2 Điều này và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở sau khi sự kiện này chấm dứt.

Như vậy, về nguyên tắc thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải mua lại chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư khi có yêu cầu, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định trên.

Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng được quy định như thế nào?

Tôi có thắc mắc cần được giải đáp theo quy định quy định mới về lĩnh vực chứng khoán như sau: Quỹ đại chúng quản lý vốn góp của nhà đầu tư thế nào trong thời gian huy động vốn? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời:

Căn cứ Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng như sau:

- Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

- Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu mọi chi phí và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc huy động vốn.

Như vậy, toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn.

Hiểu thế nào là nhà đầu tư chiến lược?

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì nhà đầu tư chiến lược được hiểu thế nào? Nhờ giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 17 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.