Thực hiện triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng thực hiện ra sao? Hiểu thế nào về tổ chức kiểm toán được chấp thuận? Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành đã chào bán chứng khoán ra công chúng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng thực hiện ra sao?

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới thì việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng phải tuân thủ quy định nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019 quy định việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; bố trí địa điểm, thời gian hợp lý để các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Công ty đại chúng phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu;

- Tuân thủ các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Hiểu thế nào về tổ chức kiểm toán được chấp thuận?

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Quốc hội thông qua về lĩnh vực chứng khoán, thì tổ chức kiểm toán được chấp thuận được hiểu thế nào? Nhờ giải đáp thắc mắc.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật này và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Quy định về nghĩa vụ của tổ chức phát hành đã chào bán chứng khoán ra công chúng?

Cho tôi hỏi theo quy định mới trong lĩnh vực chứng khoán thì tổ chức phát hành đã chào bán chứng khoán ra công chúng có trách nhiệm gì? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 29 Luật Chứng khoán 2019 quy định nghĩa vụ của tổ chức phát hành đã chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

- Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu ra công chúng, trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này không phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Tổ chức phát hành hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.