Có những hình thức tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những hình thức nào? Phải đạt bao nhiêu điểm mới được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm? Thí sinh dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm có quyền phúc tra về điểm thi của mình trong bao nhiêu ngày?

Xin chào ban biên tập, tôi đang dự định đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì không biết sẽ được tổ chức thi hình thức nào và phải đạt bao nhiêu điểm mới đâu? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những hình thức nào?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định tổ chức thi như sau:

1. Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

2. Địa điểm tổ chức thi:

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:

a) Các điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

b) Các điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này do cơ sở đào tạo đăng ký.

3. Trách nhiệm tổ chức thi:

a) Đối với trường hợp thi tại các điểm thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức thi theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

b) Đối với trường hợp thi tại các điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: cơ sở đào tạo tổ chức thi theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

c) Cán bộ coi thi, chấm thi thực hiện trách nhiệm được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

4. Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày làm việc, cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh dự thi sẽ tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Thí sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm của cơ sở đào tạo nào thì đăng ký dự thi theo danh sách của cơ sở đào tạo đó.

Như vậy, kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến hoặc thi viết.

2. Phải đạt bao nhiêu điểm mới được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm?

Theo Điều 6 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định phê duyệt kết quả thi như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi, cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả chấm thi các kỳ thi được tổ chức dưới hình thức thi viết tại các địa điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo.Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lưu giữ bản gốc bài thi của thí sinh tại cơ sở đào tạo.

2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kỳ thi (đối với các kỳ thi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này), hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (đối với các kỳ thi được tổ chức tại các điểm thi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này). Thí sinh dự thi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Theo đó, anh/chị khi thi kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ.

3. Thí sinh dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm có quyền phúc tra về điểm thi của mình trong bao nhiêu ngày?

Tại Điều 7 Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định phúc tra và xử lý kết quả phúc tra như sau:

1. Thí sinh dự thi có quyền phúc tra về điểm thi của mình. Đơn phúc tra được gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi.

2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận được đơn phúc tra của thí sinh.

3. Căn cứ kết quả phúc tra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo để cấp hoặc thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, thí sinh dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm có quyền phúc tra về điểm thi của mình trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phê duyệt kết quả thi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin