Quy định điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ như thế nào? Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định cụ thể ra sao?

Trả lời:

Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 11 Luật khoa học và công nghệ 2013 được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 8 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 như sau:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:

a) Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.

2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ.

Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.

3. Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;

b) Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

c) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

4. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

5. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Trên đây là nội dung quy định về điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Khoa học và công nghệ 2013.

Mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ như thế nào?

Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Luật khoa học và công nghệ 2013 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 8 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 như sau:

1. Đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ là việc sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để xác định năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

2. Việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ nhằm mục đích sau đây:

a) Tạo cơ sở để xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ;

b) Phục vụ hoạt động hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

c) Làm cơ sở xem xét việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước, cho vay, tài trợ, bảo lãnh vốn vay của quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Việc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Có phương pháp, tiêu chí đánh giá phù hợp;

b) Độc lập, bình đẳng, trung thực, khách quan, đúng pháp luật;

c) Kết quả đánh giá, xếp hạng phải được công bố công khai, minh bạch.

Trên đây là nội dung quy định về mục đích, nguyên tắc đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Khoa học và công nghệ 2013.

Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật khoa học và công nghệ 2013 với nội dung như sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

- Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật giáo dục đại học;

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Trên đây là nội dung trả lời về hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật khoa học và công nghệ 2013.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin