Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cổ đông góp đủ vốn?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có phải công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cổ đông góp đủ vốn? Cổ đông được sử dụng cổ phần để trả nợ không? Ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo Luật mới?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cổ đông góp đủ vốn?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cổ đông góp đủ vốn đúng không? Và công ty có quyền phát hành chứng khoán không? Theo quy định pháp luật mới.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Như vậy, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không phải từ ngày cổ đông góp đủ vốn và công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Cổ đông được sử dụng cổ phần để trả nợ không?

Hiện tại, tôi là cổ đông nhỏ trong công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm sau, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần của mình, tuy nhiên tôi đang nợ tổ chức khác một số tiền. Bây giờ tôi muốn biết, khi chuyển nhượng như vậy, tôi có thể sử dụng cổ phần của mình trả nợ không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 5 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chuyển nhượng cổ phần như sau:

Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

Như vậy, có thể thấy khi chuyển nhượng cổ phần, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng cổ phần đó để trả nợ cho tổ chức bạn đang vay nợ theo quy định pháp luật về doanh nghiệp mới.

Ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo Luật mới?

Được biết là đã có Luật Doanh nghiệp mới, vậy theo luật này thì ai là người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? Cảm ơn.

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, trước hết người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần sẽ căn cứ theo Điều lệ công ty.

Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là ĐDTPL của công ty.

Trường hợp công ty có hơn một người ĐDTPL thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là ĐDTPL của công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin