Có các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Có mấy hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư? Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào?

Chào anh/chị, nơi tôi cư trú sắp tới sẽ được nhà nước thu hồi đất, chính quyền địa phương nói sẽ có phương án bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư cho người dân. Tôi muốn tìm hiểu việc bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư thì có mấy hình thức?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Có mấy hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư?

Căn cứ Điều 36 Luật Nhà ở 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 6 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư như sau:

1. Mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

2. Sử dụng nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

3. Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

4. Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo đó, có bốn hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư đó là mua nhà ở thương mại hoặc sử dụng nhà ở xã hội hoặc nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư. Hình thức cuối cùng là nhà nước thanh toán tiền hoặc giao đất cho người được tái định cư.

2. Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào?

Tại Điều 35 Luật Nhà ở 2014 quy định nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như sau:

1. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở thông qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này.

2. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này mà có nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án thì Nhà nước sử dụng nhà ở này để bố trí tái định cư; nếu không có nhà ở thương mại, nhà ở xã hội thì Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này.

3. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án phải ưu tiên bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án đó để phục vụ tái định cư.

4. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư.

5. Trường hợp phải đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện theo dự án; đối với khu vực nông thôn thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải bao gồm cả việc bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư.

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tuân thủ quy định tại Điều 14 của Luật này.

Như vậy, việc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin