Khi nào thì điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay? Nguyên tắc nhận tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không? Gửi hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay đến cơ quan nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay?

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay được thực hiện vào thời điểm nào vậy ạ?

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Các công trình có phạm vi, công suất dự kiến điều chỉnh thay đổi tăng, giảm nhỏ hơn 25% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất, công suất của quy hoạch;

- Các công trình có phạm vi sử dụng đất điều chỉnh thay đổi tăng, giảm nhỏ hơn 15% tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất;

- Điều chỉnh cục bộ các nội dung của quy hoạch nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu, quan điểm, phương hướng phát triển, giải pháp thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm tính đồng bộ của các quy hoạch trong khu vực;

- Nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới quy hoạch và ranh giới quy hoạch đất dân dụng, quân sự, khu vực dùng chung theo quy hoạch được duyệt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác;

- Khi có nhu cầu sử dụng các khu đất dự trữ đã có trong quy hoạch;

- Khi có nhu cầu lắp đặt bổ sung các trang thiết bị tại khu bay;

- Điều chỉnh giai đoạn thực hiện quy hoạch của từng hạng mục công trình cụ thể có trong quy hoạch được duyệt.

Như vậy, khi có 1 trong các tiêu chí liệt kê nêu trên thì sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không, sân bay.

Nguyên tắc nhận tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Nhận tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay dựa trên những nguyên tắc nào?

Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định 05/2021/NĐ-CP thì việc nhận tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay dựa trên nguyên tắc:

- Nội dung nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quy trình trình, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và hồ sơ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị định này;

- Việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

- Nhà tài trợ quyết định chi phí thực hiện, hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn tổ chức tư vấn.

Gửi hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay đến cơ quan nào?

Để mở cảng hàng không, sân bay thì hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay gửi đến cơ quan nào?

Trả lời: Khoản 2 Điều 39 Nghị định 05/2021/NĐ-CP quy định về việc mở cảng hàng không, sân bay như sau:

Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Bộ Giao thông vận tải. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị, bao gồm các nội dung: Tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay; cấp sân bay;

- Văn bản giải trình, chứng minh về việc đủ điều kiện mở cảng hàng không, sân bay quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay gửi đến Bộ Giao thông vận tải.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin