Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm về những vấn đề?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm về những vấn đề gì? Sở Giao dịch có trách nhiệm gì trong giao dịch ngoại tệ? Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm gì trong giao dịch ngoại tệ? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm về những vấn đề gì trong giao dịch ngoại tệ?

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối chịu trách nhiệm về những vấn đề gì?

Căn cứ Điều 16 Thông tư 26/2021/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có trách nhiệm như sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm về:

a) Giao dịch do các giao dịch viên của tổ chức tín dụng được phép thực hiện thông qua các phương tiện giao dịch đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước; tính xác thực đối với thẩm quyền của cá nhân liên quan trong các giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước;

b) Tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ và chấp hành đúng thời gian yêu cầu đối với các văn bản, hồ sơ, báo cáo gửi đến Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và phải bảo đảm:

a) Có quy trình, hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với các hoạt động giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước;

b) Chấp hành quy định về trạng thái ngoại tệ và các quy định về đảm bảo an toàn khác trong hoạt động kinh doanh ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Sở Giao dịch có trách nhiệm gì trong giao dịch ngoại tệ?

Theo Điều 17 Thông tư 26/2021/TT-NHNN quy định sở Giao dịch có trách nhiệm như sau:

1. Xử lý hồ sơ, xem xét và xác nhận với tổ chức tín dụng được phép về việc đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép.

2. Thông báo việc can thiệp ngoại tệ và thực hiện giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước; thông báo tỷ giá tham khảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

3. Xác định mức lãi suất phạt và xử lý việc thanh toán chậm tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này dựa trên đánh giá tác động của từng trường hợp chậm thanh toán của tổ chức tín dụng được phép.

4. Thực hiện việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch đối với các tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

5. Thông báo cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về danh sách tổ chức tín dụng được phép được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ, tạm ngừng và hủy quan hệ giao dịch ngoại tệ.

6. Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được phép.

3. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm gì trong giao dịch ngoại tệ?

Tại Điều 18 Thông tư 26/2021/TT-NHNN quy định Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm như sau:

1. Thông báo phương án can thiệp của Ngân hàng Nhà nước đã được phê duyệt cho Sở Giao dịch.

2. Phối hợp với Sở Giao dịch giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng được phép.

4. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm về những vấn đề gì trong giao dịch ngoại tệ?

Căn cứ Điều 19 Thông tư 26/2021/TT-NHNN quy định cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm như sau:

1. Cung cấp bản sao (sao y hoặc sao lục) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản chứng minh tổ chức tín dụng được phép kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao dịch.

2. Thông báo kịp thời cho Sở Giao dịch khi tổ chức tín dụng được phép có quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước bị đặt vào kiểm soát đặc biệt; bị đình chỉ hoạt động ngoại hối; vi phạm các quy định tại Thông tư này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin