Bida có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bida có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không? Nhượng quyền thương mại có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Ngành workshop có phải là kinh doanh có điều kiện?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bida có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Kinh doanh bida dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, có phải là ngành nghề có điều kiện không ạ? Rất mong anh chị hỗ trợ.

Trả lời:

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh danh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 với 227 ngành, nghề. Trong đó, không bao gồm ngành nghề kinh doanh bida.

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định thuộc Phụ lục IV sẽ được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Như vậy, khi kinh doanh bida thì bạn đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện các thủ tục liên quan, đây không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nhượng quyền thương mại có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Cho em hỏi ngành nghề nhượng quyền thương mại có phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện không ạ? Em tìm ở phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 thì lại không thấy ạ, vậy có phải đã bỏ ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện rồi không ạ?

Trả lời:

Trước đây, tại Số thứ tự 59 Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thì nhượng quyền thương mại được xác định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 bắt đầu có hiệu lực thì ngành nghề này đã được loại bỏ khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV.

Do vậy, ở thời điểm hiện tại, nhượng quyền thương mại không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nữa.

Ngành workshop có phải là kinh doanh có điều kiện?

Cho hỏi: Ngành workshop có phải là kinh doanh có điều kiện không? Cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì:

Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề.

Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì ngành nghề workshop không là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.