Tên doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi thì phải cấp lại giấy phép không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tên doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi thì phải cấp lại giấy phép hay không? Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thực hiện trong thời hạn nào? Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mất khoảng 1 tháng giải quyết?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tên doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi thì phải cấp lại giấy phép hay không?

Tên doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi thì phải xin cấp lại giấy phép có đúng không ạ?

Trả lời:

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định:

Doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

...

Như vậy, theo quy định thì khi tên doanh nghiệp cho thuê lại lao động thay đổi thì doanh nghiệp phải đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép.

Hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép như sau:

Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy phép đã được cấp trước đó.

Trình tự, thủ tục cấp lại:

- Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định t, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép.

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thực hiện trong thời hạn nào?

Cho hỏi trường hợp nộp thiếu hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, thì sẽ được thông báo yêu cầu bổ sung trong thời hạn nào vậy ạ?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép, theo đó:

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Như vậy, đối với trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định (như thiếu hồ sơ) thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mất khoảng 1 tháng giải quyết?

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động sẽ mất khoảng 1 tháng giải quyết có đúng không ạ?

Trả lời:

Điều 25 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép:

1. Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Căn cứ theo các mốc thời gian giải quyết hồ sơ thì có thể thấy trong trường hợp thông thường, hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì thủ tục cấp giấy phép mất khoảng 27 ngày; trường hợp có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thủ tục cấp phép mất khoảng hơn 1 tháng (khoảng 37 ngày).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin