Các trường hợp nào hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các trường hợp hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng? Công ty cổ phần có lợi nhuận âm có được chào bán chứng khoán ra công chúng? Đồng thời nộp hồ sơ chào bán chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các trường hợp hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán 2019 mới được Quốc hội thông qua thì sẽ hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng khi nào? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn đình chỉ quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này mà không khắc phục được những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;

- Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ tối thiểu số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 của Luật này;

- Đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Công ty cổ phần có lợi nhuận âm có được chào bán chứng khoán ra công chúng?

Công ty tôi là công ty cổ phần mới thành lập và đi vào hoạt động được 2 năm, dự định 2021 công ty sẽ chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng để nâng tầm và mở rộng công ty. Tôi được biết 2021 sẽ áp dụng theo Luật chứng khoán mới, vậy cho tôi hỏi theo luật mới này thì quy định về lợi nhuận như thế nào mới được chào bán? Công ty có lợi nhuận âm có được chào bán không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

- Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

- Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì kể từ năm 2021, công ty cổ phần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải có hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. Theo đó, công ty bạn muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2021 phải có lợi nhuận dương năm 2019 và 2020. Trường hợp có một năm lợi nhuận âm thì sẽ không đủ điều kiện chào bán.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Đồng thời nộp hồ sơ chào bán chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán được không?

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán thì có được nộp hồ sơ chào bán chứng khoán và đăng ký niêm yết chứng khoán cùng lúc được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 9 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Tổ chức phát hành khi nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì đồng thời phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì tổ chức khi nộp hồ sơ chào bán chứng khoán thì đồng thời phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán.

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin