Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh có cần phải làm thủ tục gì không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hoạt động hộ kinh doanh khi chấm dứt cần phải làm thủ tục gì không? Khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân phải chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh? Như thế nào là tình trạng đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại doanh nghiệp?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hoạt động hộ kinh doanh khi chấm dứt cần phải làm thủ tục gì không?

Câu hỏi: Tôi hiện tại ở Đồng Nai, dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc của tôi, hiện tôi muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh có cần làm thủ tục gì không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, đối với việc bạn muốn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cần phải làm thủ tục như đã viện dẫn trên.

Lưu ý: Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân phải chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh?

Câu hỏi: Cho hỏi, khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân thì phải chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh có đúng không? Hay không cần ạ. Quy định thế nào? Nhờ tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp như sau:

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định thì khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp tư nhân) thì phải chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Việc thực hiện chấm dựt theo trình tự nêu trên.

Như thế nào là tình trạng đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại doanh nghiệp?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì tình trạng đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại doanh nghiệp được xác định như thế nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án theo quy định của pháp luật về phá sản; doanh nghiệp bị chấm dứt tồn tại do bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo khoản 5 Điều 198, khoản 5 Điều 200, khoản 4 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Thời gian xác định chuyển tình trạng pháp lý “Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại” là thời điểm Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin