Tuổi nghỉ hưu có được kéo dài với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có được kéo dài tuổi nghỉ hưu không? Thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuân theo nguyên tắc nào? Điều kiện để được xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức là gì?

Chào anh chị Luật sư, tôi được biết là có các trường hợp viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu, nhưng không biết là cụ thể là những đối tượng nào? Thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuân theo nguyên tắc nào? Điều kiện để được xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức là gì?

Mong anh chị tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có được kéo dài tuổi nghỉ hưu không?

Tại Điều 2 Nghị định 50/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

2. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

3. Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

4. Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, dựa vào quy định được pháp luật nêu trên thì viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được kéo dài tuổi nghỉ hưu khi có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II hoặc có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuân theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 50/2022/NĐ-CP có quy định nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, cụ thể như sau:

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

2. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

3. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

4. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải tuân theo nguyên tắc theo quy định của pháp luật như trên.

3. Điều kiện để được xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP có quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức, như sau:

1. Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

b) Có đủ sức khỏe;

c) Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

2. Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác:

a) Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác;

b) Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng;

c) Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức;

d) Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Thế nên, để được xem xét quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức thì viên chức công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Đơn vị sự nghiệp "