Trường hợp chồng làm giám đốc, vợ làm nội trợ thì ai được nuôi con khi ly hôn?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chồng làm giám đốc, vợ làm nội trợ thì ai được nuôi con khi ly hôn? Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có được không?3. Nghĩa vụ của người còn lại khi không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

Thưa luật sư, tôi và chồng tôi sắp tới sẽ ra tòa để được phán quyết về giành quyền nuôi con, hiện tại tôi chỉ là nội trợ và chồng tôi là giám đốc. Do đó, tôi muốn hỏi trường hợp này liệu tôi có cơ hội để được nuôi con không? Và nếu tôi thua thì sau này có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chồng làm giám đốc, vợ làm nội trợ thì ai được nuôi con khi ly hôn?

Căn cứ Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, theo quy định trên pháp luật không có quy định cụ thể về nghề nghiệp của các bên trong ly hôn để được quyền nuôi con mà xét nhiều yếu tố khác nhau như: Tinh thần, thời gian chăm sóc, điều kiện chăm sóc, phúc lợi khác (y tế, trường học...) trong đó vấn đề thu nhập cũng là một trong các yếu tố đó để Tòa xem xét giao con cho vợ hoặc chồng nuôi.

2. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có được không?

Căn cứ Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Do đó, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu có những căn cứ được quy định trên.

3. Nghĩa vụ của người còn lại khi không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

Căn cứ Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Trên đây là nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.