Quyển nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có bìa như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bìa quyển nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào? Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Bìa quyển nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Tại mẫu số 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định bìa quyển nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như sau:

NHẬT KÝ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:………………….

1. Tên dự án: ..............................................................................................................

2. Tên hạng mục: .......................................................................................................

3. Địa điểm triển khai: ................................................................................................

4. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: ...........................................................................

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ..........................................

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án:……………………………………………………………………………………………………..

6. Nhà thầu triển khai: ................................................................................................

Họ và tên người phụ trách triển khai .............................................................................

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có): ..........................................................

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai .................................................

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán: .........................................................

9. Thông tin triển khai

Hợp đồng triển khai số:………………………………………. Ngày.....................................

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng ngày....................................... Thực tế………….

Ngày kết thúc theo hợp đồng ngày.................................................... Thực tế...............

Quyển này gồm:………………………. trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến .............

Họ tên, chữ ký của người phụ trách công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký công tác triển khai:

Nguyễn Văn A

Chữ ký:

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai (nếu có):

Nguyễn Văn B

Chữ ký:

..., ngày....tháng...năm....
Đại diện nhà thầu triển khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nội dung nhật ký công tác triển khai

I. Nội dung công tác triển khai

Stt

Thời gian triển khai

Nội dung công tác triển khai

Ghi chép diễn biến, tình hình triển khai thực tế, đây là phần cơ bản của nhật ký. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự triển khai, tình hình triển khai từng loại công việc, thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện, phải mô tả vắn tắt quy trình, phương pháp triển khai, tình hình vật liệu, thiết bị, các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và các biện pháp khắc phục, xử lý; các ý kiến, kiến nghị...

Ý kiến và chữ kỹ xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) đối với các nội dung triển khai.

Ý kiến và chữ ký xác nhận của đại diện đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết trong quá trình thực hiện giám sát tác giả (nếu có).

...

...

...

II. Các nội dung khác (nếu có)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

_______________

1 Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của nhật ký công tác triển khai cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai dự án.

2. Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Tại mẫu số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau:

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ:…………………………..

1. Tên dự án: ..............................................................................................................

2. Tên hạng mục: .......................................................................................................

3. Địa điểm triển khai: ................................................................................................

4. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: ...........................................................................

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án (nếu có): ............................

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ...........

6. Nhà thầu triển khai: ................................................................................................

Họ và tên người phụ trách triển khai: ............................................................................

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai: .......................................................................

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai:.................................................

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán: .........................................................

9. Thông tin giám sát công tác triển khai

Hợp đồng giám sát công tác triển khai số:.......................................... Ngày ……………

Ngày bắt đầu triển khai theo hợp đồng:................................... Ngày thực tế ……………

Ngày bắt đầu giám sát công tác triển khai theo hợp đồng:.................. Ngày thực tế........

Ngày kết thúc triển khai theo hợp đồng:......................................... Ngày thực tế ………

Ngày kết thúc giám sát công tác triển khai theo hợp đồng:................. Ngày thực tế........

Quyển này gồm:…………………………. trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến...........

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký giám sát công tác triển khai:

Nguyễn Văn A

Chữ ký:

…, ngày...tháng...năm...
Đại diện đơn vị
giám sát công tác triển khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai

I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

Stt

Thời gian giám sát công tác triển khai

Nội dung công việc giám sát công tác triển khai

Đây là phần cơ bản của nhật ký giám sát. Trong phần này, phải ghi rõ nhân sự giám sát công tác triển khai, nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai các công việc tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai; thời gian bắt đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện, kết quả giám sát công tác triển khai; những sai lệch trong quá trình triển khai so với thiết kế ký xác nhận của đại diện đơn vị giám sát công tác triển khai.

...

...

II. Các nội dung khác (nếu có)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

_______________

2 Ghi chú: Trên cơ sở tham khảo mẫu biểu này, các đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin cần thiết khác của nhật ký giám sát công tác triển khai cho phù hợp với thực tế tình hình giám sát công tác triển khai dự án.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Kính gửi: Chủ đầu tư

1. Thông tin chung của dự án

- Tên dự án.

- Tên hạng mục, công việc.

- Tên chủ đầu tư.

- Địa điểm triển khai.

- Tên nhà thầu triển khai.

- Tên đơn vị tư vấn thiết kế chi tiết.

- Tên đơn vị giám sát công tác triển khai.

2. Nội dung giám sát

- Các điều kiện để triển khai.

- Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.

- Sự phù hợp của vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.

- Nội dung giám sát trong quá trình triển khai.

- Nội dung giám sát khối lượng triển khai.

- Nội dung giám sát tiến độ triển khai.

- Nội dung giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có).

- Các nội dung khác theo hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có).

3. Kết luận và kiến nghị

4. Các tài liệu kèm theo

- Nhật ký giám sát công tác triển khai.

- Các biên bản liên quan.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin