Trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên khác có nhiệm vụ gì trong đoàn đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhiệm vụ của trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên khác trong đoàn đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao? Thực hiện việc đánh giá thực tế tại trường cao đẳng như thế nào? Đánh giá họp với trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao như thế nào? Thẩm định kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhiệm vụ của trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên khác trong đoàn đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao?

Theo Điều 14 Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định nhiệm vụ của trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên khác trong đoàn đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao như sau:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng đoàn điều hành các hoạt động của đoàn; chịu trách nhiệm báo cáo kết quả đánh giá. Trưởng đoàn ký các văn bản, kế hoạch, biên bản và các báo cáo của đoàn.

3. Thư ký đoàn giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động và chuẩn bị các báo cáo của đoàn; thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

4. Các thành viên khác trong đoàn thực hiện các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

5. Trưởng đoàn, thư ký đoàn và các thành viên khác trong đoàn có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc, các kết quả đánh giá trước khi thông báo với trường.

2. Thực hiện việc đánh giá thực tế tại trường cao đẳng như thế nào?

Theo Điều 15 Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định việc thực hiện việc đánh giá thực tế tại trường cao đẳng như sau:

1. Họp với đại diện trường để thông báo chương trình làm việc của đoàn tại trường.

2. Làm việc với các đơn vị trong trường để thu thập, kiểm tra, xác nhận thông tin, minh chứng của trường.

3. Gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi với đại diện cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập, kiểm tra thông tin, minh chứng của trường.

4. Tổng hợp thông tin, minh chứng đã thu được trong quá trình đánh giá thực tế theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí và đánh giá, xác định mức độ trường đạt được theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

5. Lập dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường. Dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí thông qua.

6. Họp với trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá.

3. Đánh giá họp với trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao như thế nào?

Tại Điều 16 Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định việc đánh giá họp với trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao như sau:

1. Đoàn đánh giá họp với trường để trao đổi về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá vào ngày cuối cùng của đợt đánh giá thực tế. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Đoàn đánh giá, hiệu trưởng và các đại biểu khác của trường.

2. Nội dung cuộc họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá

a) Đoàn đánh giá trình bày toàn văn dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trường;

b) Đoàn đánh giá và trường trao đổi về các nội dung của dự thảo báo cáo kết quả đánh giá.

3. Lập biên bản cuộc họp giữa đoàn đánh giá và trường xác nhận quá trình làm việc tại trường; xác nhận toàn bộ thông tin, minh chứng của trường đã cung cấp cho đoàn; các ý kiến của trường và của đoàn trao đổi tại cuộc họp.

4. Thẩm định kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao?

Theo Điều 17 Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH việc thẩm định kết quả đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao như sau:

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thẩm định trước khi xem xét, quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

2. Việc thẩm định kết quả đánh giá trường do Hội đồng thẩm định quy định tại Điều 18 của Thông tư này thực hiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin