Bị thu hồi giấy phép khi thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mà không đổi giấy phép kinh doanh có đúng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mà không đổi giấy phép kinh doanh thì bị thu hồi giấy phép có đúng không? Sau bao lâu thì được xin cấp lại đối với giấy phép kinh doanh lữ hành đã bị thu hồi?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi là giám đốc của Công ty du lịch lữ hành quốc tế T. Khi trước phạm vi kinh doanh của công ty tôi là chỉ đối với khách du lịch Việt Nam thôi nhưng giờ tôi đã thay đổi phạm vi kinh doanh là sang kinh doanh đối với khách du lịch Việt Nam và khách du lịch nước  ngoài. Khi tôi thay đổi phạm vi kinh doanh thì tôi có cần phải đổi giấy phép kinh doanh không? Nếu không đổi thì sẽ bị xử lý như thế nào? Mong được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mà không đổi giấy phép kinh doanh thì bị thu hồi giấy phép có đúng không?

Tại Khoản 1 Điều 36 Luật Du lịch 2017 quy định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo Điều 35 Luật Du lịch 2017 quy định cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Như vậy, khi bạn thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì bạn phải làm thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh. Nếu bạn không làm thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh thì giấy phép kinh doanh hiện tại của bạn sẽ bị thu hồi.

2. Sau bao lâu thì được xin cấp lại đối với giấy phép kinh doanh lữ hành đã bị thu hồi?

Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Luật Du lịch 2017 quy định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

2. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 06 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực.

Do đó, việc xin cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nó sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp bị thu hồi. Trường hợp của bạn khi thay đổi phạm vi kinh doanh mà không đổi giấy phép kinh doanh thì sau 6 tháng bạn có thể xin cấp lại giấy phép.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin