Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã trong giảm nghèo bền vững 2021-2025

Ngày hỏi:07/10/2022

Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử trong giảm nghèo bền vững 2021-2025? 

Tôi có nhu cầu tìm hiểu thông tin trên, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã như sau:

1. Phạm vi thực hiện:

a) Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

b) Xã đảo, huyện đảo. Trường hợp huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã thì tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở truyền thanh, truyền hình huyện đảo.

2. Nội dung thực hiện:

a) Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh;

b) Mở rộng hoạt động của đài truyền thanh xã để đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền:

- Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn, bản trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu đến các hộ dân trong xã;

- Thay thế cụm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

3. Thành phần cơ bản, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin của đài truyền thanh xã thiết lập mới, nâng cấp theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

4. Ưu tiên thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã:

a) Xã chưa có đài truyền thanh ở khu vực biên giới, hải đảo;

b) Các xã thuộc khu vực III khác chưa có đài truyền thanh;

c) Mở rộng hoạt động của đài truyền thanh đối với xã biên giới, xã đảo.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: Phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án theo quy định;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm:

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương;

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu lập kế hoạch thiết lập mới, mở rộng hoạt động cho đài truyền thanh xã tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi thực hiện nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án;

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh xã (bao gồm phí sử dụng dịch vụ truy nhập internet, thuê bao của cụm thu phát thanh; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; sản xuất, phát nội dung chương trình trên đài truyền thanh).

2. Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử trong giảm nghèo bền vững 2021-2025?

Theo Điều 8 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử

1. Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử thiết yếu (bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số) để phổ biến tác phẩm có giá trị sử dụng lâu dài cho xã hội.

2. Nội dung thực hiện:

a) Xây dựng, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị công nghệ thông tin (bao gồm thiết bị đảm bảo an toàn thông tin) để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đăng báo điện tử;

b) Thuê dịch vụ công nghệ thông tin; duy trì khai thác, vận hành nền tảng công nghệ phục vụ người đọc.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

- Tổ chức xây dựng nền tảng công nghệ, thuê dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp tập trung xuất bản phẩm điện tử, báo điện tử để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu phục vụ người đọc;

- Quản lý, vận hành, khai thác, duy trì nền tảng công nghệ dùng chung phục vụ người đọc.

b) Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản chịu trách nhiệm:

- Đăng các tác phẩm báo chí; xuất bản, phát hành xuất bản phẩm thuộc Tiểu dự án lên nền tảng công nghệ phục vụ người đọc;

- Trường hợp các nhà xuất bản, đơn vị phát hành xuất bản phẩm có nhu cầu sử dụng phần mềm của Tiểu dự án để phục vụ cho hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm của mình, nhà xuất bản, đơn vị phát hành tự đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí duy trì, vận hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.