Các trường hợp đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng? Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Ngày hỏi:07/10/2022

Chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ khi nào? Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng? Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ khi nào?

Được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo luật này việc chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ bị đình chỉ khi nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Luật Chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là 60 ngày trong các trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

- Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 26 của Luật này.

Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Cho tôi hỏi theo quy định mới về lĩnh vực chứng khoán thì việc chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng như sau:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng, nhà đầu tư;

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Được biết đã có quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, cho tôi hỏi theo quy định mới này thì hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng được quy định thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 quy định hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;

- Bản cáo bạch;

- Điều lệ của tổ chức phát hành;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp báo cáo tài chính được kiểm toán đã có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;

- Văn bản cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

- Các tài liệu khác liên quan đến việc chuyển đổi thành cổ phiếu;

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin