Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ?

Ngày hỏi:27/07/2022

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ phải đáp ứng điều kiện nào? Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới? Điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ phải đáp ứng điều kiện nào?

Tôi đang tìm hiểu các quy định tàu cá theo quy định hướng dẫn thi hành luật thủy sản. Anh chị cho tôi hỏi điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ như sau:

1. Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III).

Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới như sau:

1. Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III).

Điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tàu cá đánh bắt thủy sản. Anh chị cho tôi hỏi điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì việc điều kiện đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá loại I như sau:

- Được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (đối với trường hợp là cơ sở đăng kiểm công lập) hoặc được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã; cơ sở đăng kiểm tàu cá phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với tổ chức, cá nhân kinh doanh tàu cá, đóng mới, cải hoán tàu cá, thiết kế tàu cá;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu: Có thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu; có thiết bị được kết nối mạng và truyền dữ liệu với các cơ quan liên quan về hoạt động đăng kiểm tàu cá của cơ sở; có dụng cụ, trang thiết bị phục vụ kiểm tra kỹ thuật theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này;

- Có đăng kiểm viên trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan: vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, điện, khai thác thủy sản, nhiệt lạnh hoặc chế biến thủy sản; trong đó, có ít nhất 01 đăng kiểm viên hạng I và 02 đăng kiểm viên hạng II;

- Thiết lập và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin