Kiểm tra viên trung cấp hải quan có chức trách và nhiệm vụ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan như thế nào?

Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC có quy định chức trách và nhiệm vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan như sau:

1. Chức trách

Kiểm tra viên trung cấp hải quan là công chức thực thi các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành hải quan, được lãnh đạo giao trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực nghiệp vụ công tác hải quan.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan

Căn cứ Khoản 3 Điều 17 Thông tư 29/2022/TT-BTC tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm tra viên trung cấp hải quan như sau:

a) Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hải quan; nắm được các thủ tục hành chính và chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của ngành;

b) Nắm vững quy trình nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

c) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết cho công tác: kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được trang bị;

d) Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Hải quan "