Nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế trong bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn bao lâu? Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế trong việc nộp báo cáo quyết toán hàng hóa ra sao?

Xin chào ban biên tập, cửa hàng của tôi kinh doanh hàng hóa miễn thuế, đã hết năm tài chính rồi thì chúng tôi phải nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa thì không biết phải nộp trong thời hạn bao lâu để chúng tôi có thể chuẩn bị kịp thời? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế

a) Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế nộp báo cáo quyết toán tình hình bán hàng miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan;

b) Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế sau khi nộp báo cáo quyết toán được phép sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo trong thời gian trước khi hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán và trước thời điểm cơ quan hải quan có thông báo về việc thực hiện kiểm tra hay không kiểm tra đối với báo cáo quyết toán.

Như vậy, định kỳ hằng năm, cửa hàng bán hàng hóa miễn thuế của anh/chị phải nộp báo cáo quyết toán tình hình bán hàng miễn thuế tại cửa hàng chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho cơ quan hải quan.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế trong việc nộp báo cáo quyết toán hàng hóa ra sao?

Theo Khoản 3 Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế

a) Nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế: nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc nhập - xuất - tồn kho theo Mẫu số 07/BCQT Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế;

b) Cung cấp hồ sơ hải quan, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ bán hàng, các giấy tờ khác (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán khi được cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có trách nhiệm trong việc nộp báo cáo quyết toán hàng hóa quy định ở trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.