Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý các chất được kiểm soát được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Tài chính? Trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng? 

Mong Luật sư tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Tài chính?

Theo Khoản 4 Điều 29 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

4. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan:

a) Phối hợp quản lý, kiểm soát xuất nhập khẩu các chất được kiểm soát trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu hải quan về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các chất và hàng hóa có chứa các chất được kiểm soát thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan đầu mối quốc gia để tổng hợp, xây dựng báo cáo quốc gia về việc thực hiện Nghị định thư Montreal tại Việt Nam trước ngày 30 tháng 01 hằng năm theo Mẫu số 08 của Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này và khi có đề nghị của cơ quan đầu mối quốc gia.

2. Trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng?

Tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 29 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm trong quản lý các chất được kiểm soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, theo đó:

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ, chứng nhận cho đối tượng làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến các chất được kiểm soát trước ngày 31 tháng 12 năm 2022;

b) Lồng ghép nội dung liên quan đến các chất được kiểm soát trong quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực có liên quan;

c) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh và điều hòa không khí trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

6. Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quản lý phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, kiểm soát, giảm thiểu sử dụng và loại trừ các chất được kiểm soát.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Tài chính "