Quy định về việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Quy định về việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định ra sao? Công ty chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có cần sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không? Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định ra sao?

Tôi được biết Quốc hội mới thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 93 Luật Chứng khoán 2019 thì việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định như sau:

- Việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện việc tổ chức lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

+ Việc tổ chức lại không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, bảo đảm việc giao dịch liên tục, thông suốt và an toàn;

+ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hình thành sau tổ chức lại kế thừa quyền và nghĩa vụ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tham gia tổ chức lại theo quy định của pháp luật;

+ Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện việc tổ chức lại phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho khách hàng.

- Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Công ty hình thành sau tổ chức lại phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của Luật này.

Công ty chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có cần sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?

Bên tôi là công ty chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam, và được biết quốc hội mới thông qua luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi trường hợp sau: Trường hợp công ty tôi có hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhưng chỉ là đầu tư gián tiếp thì có cần phải đăng ký và được UBCKNN chấp thuận không? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 87 Luật Chứng khoán 2019 quy định công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các hoạt động sau đây:

+ Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;

+ Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài;

+ Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

+ Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;

+ Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

+ Thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì cần có sự đồng ý của UBCKNN trước khi thực hiện.

Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán, và được biết có quy định mới điều chỉnh về vấn đề này, cho tôi hỏi theo quy định mới thì Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán sẽ có những nội dung nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 81 Luật Chứng khoán 2019 quy định Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên công ty;

- Địa chỉ trụ sở chính;

- Nghiệp vụ kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Người đại diện theo pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin