Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao? Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu những vấn đề trên, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển như sau:

Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

2. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Theo Điều 24 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án PPP như sau:

1. Bên mời thầu trình cơ quan có thẩm quyền kết quả sơ tuyển và đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả sơ tuyển trên cơ sở tờ trình, báo cáo đánh giá E-HSDST, báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển.

3. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Tại Điều 25 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 6 năm 2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ thống.

2. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, việc phát hành E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin