Người chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư là ai?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ai là người chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư? Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là do ai bầu?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Ai là người chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư?

Căn cứ Khoản 3a Điều 23 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

3. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Đại diện và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư;

b) Phân công và điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội luật sư và trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; ký các nghị quyết, quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư sau khi được Ban Chủ nhiệm thông qua;

d) Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân chủ tập thể, quyết định theo đa số trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

đ) Điều hành, đôn đốc việc thu phí thành viên theo quy định của Điều lệ này;

e) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này và do Đại hội luật sư giao.

Do đó, người đại diện và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

2. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là do ai bầu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư bầu ra trong số các luật sư đã được Đại hội bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Một luật sư chỉ được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiều nhất không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp tính đến thời điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư, trừ trường hợp đặc biệt, nhưng cũng không được quá 03 nhiệm kỳ liên tiếp và phải có ý kiến đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Do đó, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư bầu ra trong số các luật sư đã được Đại hội bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.