Vấn đề quan hệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên Liên đoàn với các tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quan hệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên Liên đoàn với các tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế? Quan hệ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quan hệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên Liên đoàn với các tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế?

Căn cứ Điều 50 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

Quan hệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên Liên đoàn với các tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế

1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam mở rộng quan hệ với các tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế trên cơ sở tự chủ, bình đẳng và hợp tác nhằm góp phần phát triển nghề luật sư, nâng cao vai trò, vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đội ngũ luật sư Việt Nam trên thế giới.

2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam là đại diện của đội ngũ luật sư Việt Nam trong quan hệ với các tổ chức luật sư, luật sư nước ngoài và quốc tế theo quy định của pháp luật.

3. Quan hệ của các Đoàn Luật sư, luật sư thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam với tổ chức luật sư nước ngoài và quốc tế được thực hiện theo quy định tại Quy chế đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên đoàn do Ban Thường vụ Liên đoàn ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.

2. Quan hệ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư?

Căn cứ Điều 51 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

Quan hệ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hoạt động hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư; giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức hành nghề luật sư có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.