Quy định chung về năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như thế nào? Doanh nghiệp bảo hiểm có quy định như thế nào về chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài?

Xin hãy giải đáp giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như thế nào?

Tại Điều 103 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm quy định như sau:

1. Năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch.

2. Năm tài chính đầu tiên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm đó.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quy định như thế nào về chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài?

Theo Điều 107 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) doanh nghiệp bảo hiểm quy định chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam được chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định sau đây:

a) Chuyển số lợi nhuận còn lại thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã trích lập các quỹ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán theo quy định của Luật này;

b) Chuyển số tài sản còn lại thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc hoạt động tại Việt Nam.

2. Việc chuyển tiền, tài sản khác ra nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin