Những vấn đề khen thưởng và khiếu nại quyết định kỷ luật đối với luật sư?

Ngày hỏi:07/10/2022

Vấn đề khen thưởng với luật sư? Vấn đề khiếu nại quyết định kỷ luật đối với luật sư?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Vấn đề khen thưởng với luật sư?

Căn cứ Điều 41 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Các cơ quan, ủy ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức, hoạt động luật sư thì được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng Bằng khen, tặng danh hiệu vinh dự hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Căn cứ quy định của Điều lệ này và pháp luật về thi đua, khen thưởng, Ban Thường vụ Liên đoàn quy định cụ thể về hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng và quyết định việc khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

2. Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, các cơ quan, đơn vị trực thuộc của Đoàn Luật sư và các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư thì được Đoàn Luật sư khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Liên đoàn Luật sư Việt Nam khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, Điều lệ Liên đoàn.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư quyết định việc khen thưởng theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

Nội quy Đoàn Luật sư quy định cụ thể hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng của Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Điều lệ Liên đoàn.

2. Vấn đề khiếu nại quyết định kỷ luật đối với luật sư?

Căn cứ Điều 43 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư bị xử lý kỷ luật, cá nhân có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc tổ chức có đơn khiếu nại đối với luật sư trong vụ việc kỷ luật có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

3. Khi giải quyết khiếu nại, Ban Thường vụ Liên đoàn có quyền quyết định:

a) Giữ nguyên quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nếu xét thấy việc xử lý kỷ luật tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; nội dung xử lý tương xứng tính chất, mức độ vi phạm;

b) Sửa quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, quyết định áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn nếu xét thấy việc áp dụng hình thức kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư là nặng hơn so với tính chất, mức độ vi phạm;

c) Sửa quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, quyết định áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn trong trường hợp có khiếu nại yêu cầu tăng nặng, đồng thời xét thấy việc áp dụng hình thức kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư là nhẹ hơn so với tính chất, mức độ vi phạm;

d) Hủy quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư và yêu cầu Đoàn Luật sư xem xét, giải quyết lại trong trường hợp Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm không đầy đủ hoặc có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xem xét, xử lý kỷ luật;

đ) Hủy quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đình chỉ việc xử lý kỷ luật đối với luật sư trong trường hợp xét thấy luật sư không có hành vi vi phạm hoặc hành vi vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ này;

e) Hủy quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư và chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp xét thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

4. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn đối với hình thức xử lý kỷ luật quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 42 của Điều lệ này, người bị xử lý kỷ luật có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Luật sư, trừ trường hợp người khiếu nại là người tập sự hành nghề luật sư.

5. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn, Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định nội dung, thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.