Có được ưu tiên thủ tục hải quan nếu doanh nghiệp có kiểm soát nội bộ?

Ngày hỏi:26/07/2022

Doanh nghiệp có kiểm soát nội bộ là được ưu tiên làm thủ tục hải quan? Chế độ ưu tiên thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp của tôi mới được thành lập, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tôi muốn hỏi doanh nghiệp của tôi có hệ thống kiểm soát nội bộ thì có được ưu tiên hải quan không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Doanh nghiệp có kiểm soát nội bộ là được ưu tiên làm thủ tục hải quan?

Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật Hải quan 2014 doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế trong 02 năm liên tục;

b) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm đạt mức quy định;

c) Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp nối mạng với cơ quan hải quan;

d) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng;

đ) Có hệ thống kiểm soát nội bộ;

e) Chấp hành tốt quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Như vậy, để được ưu tiên hải quan, công ty của bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên. Việc có hệ thống kiểm soát nội bộ là một trong số các điều kiện..

Chế độ ưu tiên thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp như thế nào?

Theo Điều 43 Luật Hải quan 2014 chế độ ưu tiên thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

3. Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, chế độ ưu tiên hải quan đối với doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định như trên.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin