Quy định mới nhất về các nguồn thu của Đoàn Luật sư?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các nguồn thu của Đoàn Luật sư theo quy định mới nhất? Các khoản chi của Đoàn Luật sư theo quy định mới?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Các nguồn thu của Đoàn Luật sư theo quy định mới nhất?

Căn cứ Khoản 1 Điều 38 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Các nguồn thu của Đoàn Luật sư gồm:

a) Phí thành viên;

b) Phí tập sự hành nghề luật sư, phí gia nhập Đoàn Luật sư;

c) Các khoản đóng góp của các luật sư thành viên do Hội nghị luật sư quyết định;

d) Các khoản thu từ hoạt động của Đoàn Luật sư;

đ) Hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

e) Hỗ trợ của Nhà nước; tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước;

g) Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Các khoản chi của Đoàn Luật sư theo quy định mới?

Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

2. Các khoản chi của Đoàn Luật sư gồm:

a) Chi cho các hoạt động đối nội, đối ngoại, triển khai chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Luật sư;

b) Chi cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị của Đoàn Luật sư;

c) Chi lương hoặc phụ cấp cho các chức danh quản lý, điều hành của Đoàn Luật sư; lương cho các nhân viên của Văn phòng Đoàn Luật sư;

d) Các khoản chi hợp lý khác.

3. Nội quy Đoàn Luật sư quy định các khoản thu, chi, thủ tục thu, chi và thẩm quyền quyết định các khoản thu, chi của Đoàn Luật sư.

Việc thu, chi của Đoàn Luật sư phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Nội quy Đoàn Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và pháp luật về tài chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.