Quy định mới nhất về nguồn thu tài chính của Liên đoàn Luật sư Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nguồn thu tài chính của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định mới nhất?  Các khoản chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định mới nhất?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nguồn thu tài chính của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định mới nhất?

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Nguồn thu tài chính của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm:

a) Phí thành viên;

b) Các khoản đóng góp tự nguyện của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

c) Các khoản thu từ hoạt động của Liên đoàn;

d) Các khoản hỗ trợ của Nhà nước, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước;

đ) Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Các khoản chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định mới nhất?

Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

2. Các khoản chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm:

a) Chi hoạt động của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Thường trực Liên đoàn, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Liên đoàn và các cơ quan giúp việc của Liên đoàn;

b) Chi hoạt động nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền, xuất bản;

c) Chi xây dựng cơ sở hạ tầng, mua trang thiết bị làm việc; bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị;

d) Chi lương, phụ cấp cho Thường trực Liên đoàn, chức danh quản lý và các nhân viên trong bộ máy của Liên đoàn, chi khen thưởng;

đ) Chi hoạt động quan hệ quốc tế;

e) Chi tổ chức Đại hội, các hội nghị;

g) Chi thuê trụ sở;

h) Các khoản chi hợp lý khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.