Thông báo mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thông báo mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Phát hành hồ sơ mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thông báo mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định thông báo mời thầu như sau:

1. Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu đối với dự án PPP không áp dụng sơ tuyển, dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và phù hợp với thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quyết định phê duyệt dự án PPP hoặc quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

2. Việc sửa đổi, hủy thông báo mời thầu chỉ được thực hiện trước thời điểm đóng thầu.

2. Phát hành hồ sơ mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định phát hành hồ sơ mời thầu như sau:

1. Phát hành hồ sơ mời thầu:

a) Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu;

- Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí đồng thời với thông báo mời thầu trên Hệ thống, trừ trường hợp dự án PPP áp dụng đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh. Trường hợp bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử đã phát hành trên mạng) thì khi nộp hồ sơ dự thầu nhà đầu tư phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 51 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP đối với dự án PPP hoặc khoản 1 Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP) đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà đầu tư, trường hợp bên mời thầu phát hành bản giấy cho nhà đầu tư thì bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

b) Trường hợp nội dung của hồ sơ mời thầu được đăng tải trên Hệ thống có sự sai khác với nội dung của hồ sơ mời thầu được phê duyệt thì hồ sơ mời thầu phát hành trên Hệ thống là cơ sở để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin