Có bắt buộc phải bầu người thay thế khi miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có bắt buộc phải bầu người thay thế không? Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị là gì? 

Tôi hiện đang là cổ đông của công ty X, vừa qua thì có một thành viên của Hội đồng quản trị bị miễn nhiễm thì có bắt buộc phải bầu người thay thế hay không? Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị là gì? 

Mong ban biên tập tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có bắt buộc phải bầu người thay thế không?

Theo Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 về miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó:

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Như vậy, theo quy định trên, khi công ty bạn có thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm thì bắt buộc phải bầu người thay thế nếu rơi vào các trường hợp trên.

2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị là gì?

Tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Theo đó, căn cứ vào các quy định này thì bạn muốn trở thành thành viên của Hội đồng quản trị công ty thì cần đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin