Trên một sổ đỏ thì cả hai anh em có được cùng đứng tên không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hai anh cùng đứng tên trên một sổ đỏ có được không? Sai số CMND trên Sổ đỏ có phải làm lại sổ mới? Thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hai anh cùng đứng tên trên một sổ đỏ có được không?

Tôi và em trai có góp tiền mua một mảnh đất ở Đồng Nai, diện tích là 200m2. Tôi muốn hỏi là do 2 anh em tôi góp chung tiền với nhau thì trong số đỏ đứng tên cả 2 anh em có được không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai 2013 có quy định:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về cách ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:

- Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

- Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi "và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này"; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: "Những người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)".

Như vậy thì 2 anh em bạn được đứng tên trên 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn nhé.

Sai số CMND trên Sổ đỏ có phải làm lại sổ mới?

Tôi muốn hỏi về thủ tục làm lại sổ đỏ khi bị sai số CMND. Theo quy định hiện hành thì việc sai số CMND trên Sổ đỏ có phải làm lại sổ không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

Như vậy, trường hợp có sai sót về số CMND trên sổ đỏ thì bạn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Dạ cho em hỏi: Em mới mua đất lúa những đã làm giấy rồi và trong giấy có để hạn sự dụng đất đến hết ngày 15/11/2063 là sao em không hiểu?
Tư vấn giúp em cảm ơn!

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định thời hạn sử dụng đất như sau:

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy, bạn mua QSDĐ với đất nông nghiệp - đất trồng lúa thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Như vậy thời gian sử dụng QSDĐ này của gia đình là 50 từ khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (tức là đến năm 2063).

Nhưng khi hết thời hạn sử dụng đất mà gia đình bạn có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin