Thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế là khi nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế là vào khi nào? Phải cung cấp những hồ sơ gì khi phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế?

Chào ban biên tập, cửa hàng tôi kinh doanh hàng miễn thuế, sắp hết năm rồi mà chúng tôi không biết phải nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng là khi nào? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế là vào khi nào?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế

a) Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế nộp báo cáo quyết toán tình hình bán hàng miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan;

b) Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế sau khi nộp báo cáo quyết toán được phép sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo trong thời gian trước khi hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán và trước thời điểm cơ quan hải quan có thông báo về việc thực hiện kiểm tra hay không kiểm tra đối với báo cáo quyết toán.

2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toán

Tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

Như vậy, cửa hàng miễn thuế của anh/chị phải nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán định kỳ hằng năm cho Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Phải cung cấp những hồ sơ gì khi phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế?

Theo Khoản 3 Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế

a) Nộp báo cáo quyết toán đối với hàng hóa đưa vào để bán tại cửa hàng miễn thuế: nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc nhập - xuất - tồn kho theo Mẫu số 07/BCQT Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế;

b) Cung cấp hồ sơ hải quan, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ bán hàng, các giấy tờ khác (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán khi được cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải cung cấp hồ sơ hải quan, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ bán hàng, các giấy tờ khác (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra báo cáo quyết toán khi được cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.