Hợp đồng đã công chứng nhưng có lỗi đánh máy có thể sửa được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sửa lỗi đánh máy trong hợp đồng đã công chứng có được không? Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như thế nào?

Tôi có đi công chứng hợp đồng mua bán xe, tuy nhiên trong hợp đồng đã công chứng lại có lỗi đánh máy, vậy có thể tới văn phòng công chứng sửa lại được không? Nhờ anh/chị tư vấn giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Sửa lỗi đánh máy trong hợp đồng đã công chứng có được không?

Căn cứ Điều 50 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

1. Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

2. Việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

3. Công chứng viên thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật có trách nhiệm đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân chỗ cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu hoặc con số đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký của mình và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên có trách nhiệm thông báo việc sửa lỗi kỹ thuật đó cho người tham gia hợp đồng, giao dịch.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn có thể sửa lỗi đánh máy của hợp đồng đã công chứng tại văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng này trước đó.

2. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như thế nào?

Theo Điều 51 Luật Công chứng 2014 công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Theo đó, thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.