Bị khiển trách thì viên chức có được nâng bậc lương thường xuyên không?

Ngày hỏi:26/07/2022

Viên chức bị kỷ luật khiển trách có được nâng bậc lương thường xuyên không? Thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức tối đa là bao lâu?

Chào anh/chị, tôi là viên chức nhà nước, tôi công tác trong ngành giáo dục. Vừa qua thì tôi bị kỷ luật khiển trách. Sắp tới sẽ tới thời hạn nâng bậc lương thường xuyên, không biết là do bị kỷ luật khiển trách như vậy thì tôi có được nâng bậc lương thường xuyên không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Viên chức bị kỷ luật khiển trách có được nâng bậc lương thường xuyên không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

a) Đối với cán bộ, công chức:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

b) Đối với viên chức và người lao động:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Như vậy, theo quy định như trên, do bị kỷ luật khiển trách, cho nên bạn sẽ chưa được nâng bậc lương thường xuyên. Bạn sẽ có thể được nâng bậc lương thường xuyên khi hết thời gian bị kéo dài thời gian nâng bậc lương do bị khiển trách.

2. Thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức tối đa là bao lâu?

Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

- Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

- Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

- Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại khoản này

Theo đó, thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tối đa đối với viên chức là 12 tháng trong trường hợp viên chức bị kỷ luật cách chức.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin