Quy định mới nhất về nội quy của Đoàn Luật sư Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nội quy của Đoàn Luật sư Việt Nam? Quy định về gia nhập Đoàn Luật sư?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nội quy của Đoàn Luật sư Việt Nam?

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Đoàn Luật sư có nội quy để thể chế hóa Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm quy định chi tiết những vấn đề thuộc nội bộ Đoàn Luật sư. Việc thông qua, sửa đổi, bổ sung nội quy thuộc thẩm quyền của Đại hội luật sư.

2. Nội quy Đoàn Luật sư bao gồm những nội dung cơ bản sau:

a) Quy định cụ thể về lề lối làm việc của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư; mối quan hệ giữa Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật;

b) Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc của Văn phòng, các đơn vị chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Đoàn Luật sư; quy định việc chỉ đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm đối với Văn phòng, các đơn vị chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Đoàn Luật sư;

c) Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của luật sư thành viên đối với Đoàn Luật sư;

d) Quy định chi tiết về thu, chi tài chính, quản lý tài sản của Đoàn Luật sư;

đ) Quy định về quan hệ của Đoàn Luật sư với tổ chức hành nghề luật sư;

e) Các quy định do Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giao Nội quy Đoàn Luật sư quy định.

Các quy định của Nội quy Đoàn Luật sư không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê chuẩn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam toàn văn Nội quy Đoàn Luật sư kèm theo nghị quyết thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy Đoàn Luật sư.

2. Quy định về gia nhập Đoàn Luật sư?

Căn cứ Điều 30 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư kể từ ngày được gia nhập Đoàn Luật sư. Thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư được thực hiện theo quy định của Luật Luật sư.

2. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư từ chối việc gia nhập Đoàn Luật sư trong các trường hợp sau:

a) Người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư;

b) Người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn Luật sư đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của bất kỳ Đoàn Luật sư nào mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực.

3. Người đã gia nhập Đoàn Luật sư được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam kể từ ngày được cấp Thẻ luật sư.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.