Nguyên tắc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nguyên tắc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gì? Khai thác cơ sở dữ liệu về PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nguyên tắc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gì?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định nguyên tắc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

Quy định về định dạng tệp tin (file) đính kèm; xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát; đăng ký tham gia Hệ thống và xử lý hồ sơ đăng ký; quản lý tài khoản và sử dụng chứng thư số; gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống; điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tương ứng tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.

2. Khai thác cơ sở dữ liệu về PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ra sao?

Theo Điều 7 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định khai thác cơ sở dữ liệu về PPP như sau:

1. Tổ chức, cá nhân không thuộc điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Nghị định số 35/2021/NĐ-CP) được truy cập, khai thác đối với cơ sở dữ liệu về PPP thuộc danh mục cơ sở dữ liệu mở theo Hướng dẫn sử dụng.

2. Dữ liệu được sử dụng là dữ liệu không thuộc phạm vi công dân không được tiếp cận theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin