Quy định văn phòng Liên đoàn và Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Ngày hỏi:07/10/2022

Văn phòng Liên đoàn và Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định ra sao? Các ủy ban của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiện nay quy định ra sao?

Liên quan đến những quy định mới về Điều lệ Luật sư Việt Nam, xin được hỏi các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Văn phòng Liên đoàn và Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định ra sao?

Căn cứ Điều 14 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Văn phòng Liên đoàn là cơ quan giúp việc của Liên đoàn. Chủ tịch Liên đoàn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn theo nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn.

2. Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan giúp việc thường trực của Liên đoàn tại khu vực phía Nam. Chủ tịch Liên đoàn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Cơ quan đại diện, Phó Trưởng Cơ quan đại diện theo nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Liên đoàn, Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Liên đoàn quy định căn cứ vào Điều lệ này.

2. Các ủy ban của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiện nay quy định ra sao?

Theo Điều 15 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022) quy định về nội dung trên như sau:

1. Các ủy ban của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm:

a) Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng;

b) Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư;

c) Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý;

d) Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật;

đ) Ủy ban Quan hệ quốc tế;

e) Ủy ban Kinh tế, tài chính;

g) Các Ủy ban khác theo quyết định của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

2. Chủ tịch Liên đoàn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên ủy ban của Liên đoàn theo nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy ban.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.