Quy định mới về biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở?

Ngày hỏi:07/10/2022

Biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo quy định mới? Biên bản xác nhận hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới? Tôi có nhu cầu muốn biết thông tin trên, xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo quy định mới?

Căn cứ Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN XÂY MỚI HOẶC SỬA CHỮA NHÀ Ở

Hôm nay, ngày………..tháng…………năm…………………

Tại công trình xây dựng nhà ở:…………………………………………………………………………

Địa chỉ tại thôn: ………………………………….Xã (phường, thị trấn) ………………….................

Huyện (quận, thị xã) …………………………………Tỉnh (thành phố) ……………………………..

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở

1. Đại diện UBND cấp xã

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

3. Đại diện thôn

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

4. Đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Ông (bà) ………………………………………………………….………………………………………

Nội dung xác nhận

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế phần công việc đã thực hiện của giai đoạn xây dựng phần móng nhà (hoặc hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện sửa chữa nhà ở hiện có); Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã thống nhất nội dung sau:

1. Về khối lượng;

- Xác nhận hoàn thành phần móng nhà ở □

- Xác nhận hoàn thành từ 30% khối lượng công việc (đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện sửa chữa nhà ở hiện có) □

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng)

Đạt □ Không đạt □

Biên bản lập thành 04 bản; 01 bản chủ hộ gia đình lưu trữ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 01 bản UBND cấp xã lưu và 01 bản gửi Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Đại diện UBND cấp xã ……………………………………………..………………………………..

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã …………………………………………………………………

3. Đại diện thôn ……………………………………………..……………………………………………

4. Đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ……………………………………………..…

Biên bản xác nhận hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định mới?

Theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định biên bản xác nhận hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH XÂY MỚI HOẶC SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Hôm nay, ngày……..tháng………năm……………

Tại công trình xây dựng nhà ở:…………………………………………………………………………

Địa chỉ tại thôn: ………………………………….Xã (phường, thị trấn) ………………….................

Huyện (quận, thị xã) …………………………………Tỉnh (thành phố) ……………………………..

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã gồm

1. Đại diện UBND cấp xã

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

3. Đại diện thôn

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

- Ông (bà) …………………………………………….. Chức vụ ………………………………………

4. Đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………

Nội dung xác nhận

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở đã xây dựng hoàn thành. Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã thống nhất các nội dung sau:

1. Về khối lượng:

Xác nhận nhà ở xây mới (hoặc sửa chữa nhà ở hiện có) của chủ hộ…………..đã hoàn thành. Diện tích sàn sử dụng…………………..m2.

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng)

Đạt □ Không đạt □

Kết luận

Xác nhận công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo quy định và đồng ý đưa vào sử dụng.

Biên bản lập thành 04 bản; 01 bản chủ hộ gia đình lưu trữ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 01 bản UBND cấp xã tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi UBND huyện và 01 bản gửi Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Đại diện UBND cấp xã ……………………………………………..………………………………..

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã …………………………………………………………………

3. Đại diện thôn ……………………………………………..……………………………………………

4. Đại diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ……………………………………………..…

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.