Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 2021-2025?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025? Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trong hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tới 2025?

 Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025?

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ 15/08/2022) quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

b) Nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng mới hoặc hoàn thành từ 30% khối lượng công việc xây dựng trở lên đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện sửa chữa nhà ở hiện có) và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để làm cơ sở giải ngân vốn hỗ trợ theo quy định;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, giám sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng vốn hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; vận động các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung ứng vật liệu và hộ gia đình; tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ theo quy định của pháp luật để đảm bảo giảm giá thành xây dựng nhà ở.

Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trong hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tới 2025?

Theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-BXD (có hiệu lực từ 15/08/2022) quy định trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản như sau:

5. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.